Magazyn
branży pogrzebowej

Regulamin serwisu internetowego kulturapogrzebu.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KULTURAPOGRZEBU.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Poniższy regulamin skierowany jest do użytkowników odwiedzających serwis Kultura Pogrzebu dostępny pod adresem: kulturapogrzebu.pl. Właścicielem i wydawcą Serwisu jest Linia-Media Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9 działając na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5320020627, REGON 006943412.

§ 2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Serwis – Serwis internetowy Kultura Pogrzebu prowadzony przez Wydawcę pod adresem: kulturapogrzebu.pl.

Wydawca – Linia-Media Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9 działając na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5320020627, REGON 006943412.

Użytkownik – każdy, kto odwiedza Serwis.

Usługi Elektroniczne – usługi elektroniczne świadczone przez Wydawcę lub inny podmiot w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. REGULAMIN

Regulamin określa:

a) zasady korzystania z Serwisu,
b) informacje o zawartości Serwisu,
c) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie,
d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
f) prawa i obowiązki Strony
g) zasady odpowiedzialności Wydawcy,
h) tryb postępowania reklamacyjnego.

Wydawca oświadcza, że świadczy usług zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych. 

Korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych oznacza zapoznanie się Użytkownika z treścią Regulaminu. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą z warunkami Serwisu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet. W przypadku zmian, nowy Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmian, na stronie: Nowy Regulamin obowiązuje i jest wiążący dla Użytkowników z chwilą opublikowania go w Serwisie. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Aby w pełni korzystać z usług świadczonych w Serwisie niezbędne jest używanie przez Użytkownika urządzenia komunikującego się z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do sieci Internet. Rekomendowane jest używanie sprawdzonych, zaufanych połączeń internetowych.

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE  

Wydawca, za pośrednictwem Serwisu oferuje Użytkownikowi takie usługi, jak:

  1. treści publikowane w Serwisie,
  2. formularz kontaktowy,
  3. zgłoszenie do prenumerowania magazynu,
  4. newsletter.

Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne, a ich dostawcą jest Wydawca. Dostępność Usług jest całodobowa. Miejscem świadczenia Usług jest Polska.

Umowa na świadczenie Usług Elektronicznych zawarta zostaje w chwili wejścia Użytkownika na stronę serwisu kulturapogrzebu.pl i trwa do momentu opuszenia witryny. Użytkownik w dowolnym momencie może rozwiązać umowę poprzez opuszczenie witryny.

§ 6. TREŚCI PUBLIKOWANE W SERWISIE

W Serwisie publikowane są treści związane z branżą pogrzebową (w Polsce i na świecie), tematyką śmierci, pożegnania, przeżywania straty, zwyczajami pogrzebowymi, trendami, zagadnieniami prawnymi związanymi z formalnościami dotyczącymi ogólnie organizacji pogrzebu. Zamieszczane artykuły mają charakter informacyjny lub poradnikowy i pisane są w oparciu o zasady rzetelnego dziennikarstwa.

§ 6. FORMULARZ KONTAKTOWY

Użytkownik może skontaktować się z Wydawcą za pomocą formularza kontaktowego. W tym celu w formularzu Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości.

Umowa świadczenie usług korzystania z formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą wysłania formularza za pośrednictwem przycisku „Wyślij”. Aby skutecznie skorzystać z formularza kontaktowego niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.

§ 7. ZGŁOSZENIE DO PRENUMEROWANIA MAGAZYNU

Za pośrednictwem formularza „zgłoszenie do prenumerowania magazynu” użytkownik może zamówić bezpłatną prenumeratę magazynu „Kultura Pogrzebu” wydawanego przez wydawcę Serwisu. Jest to opcja dedykowana wyłącznie przedsiębiorcom z branży pogrzebowej. W związku z tym, w celu weryfikacji zgodności danych z CEIDG należy podać dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres. Wysłanie formularza nie oznacza rozpoczęcia prenumeraty a jedynie jest wyrażeniem chęci jej otrzymywania. Po weryfikacji przez nas danych adres zostanie dopisany do bazy odbiorców magazynu, a wysyłka zacznie być realizowana od najbliższego wydania.

Poprzez wysłanie formularza Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki magazynu i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Z racji na specjalistyczny zakres treści magazynu Wydawca zastrzega, że podmioty i osoby fizyczne niezwiązane z branżą pogrzebową nie mogą skutecznie zapisać się do bazy odbiorców magazynu.

Jeżeli Użytkownik nie chce dłużej otrzymywać prenumeraty może wyrazić to pisemnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kp.redakcja@linia.com.pl.

§ 8. NEWSLETTER

W ramach usługi newslettera Wydawca dostarcza Użytkownikowi zamówione informacje, w tym informacje handlowe, w postaci wiadomości e-mail wysyłanych drogą elektroniczną, dotyczącą

Korzystanie z newslettera wymaga podania aktywnego adresu poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik.

Poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” lub tożsamy Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania newslettera obejmującego informacje handlowe, zgodnie z Polityką Prywatności. 

Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający chęć zapisu do newslettera. Kliknięcie linku potwierdzającego subskrypcję jest niezbędne do wpisania Użytkownika na listę subskrybentów newslettera.

Usługa Elektroniczna newslettera świadczona jest nieodpłatnie od momentu potwierdzenia zapisu do newslettera.

Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie opcji „Wypisz mnie” lub tożsamej dostępnej w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez Wydawcę w ramach newslettera albo poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Wydawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kp.redakcja@linia.com.pl.

§ 9. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej kp.redakcja@linia.com.pl.
  2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania.
  3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Wydawca może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Odpowiedź na reklamację Wydawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej, podawanych przy korzystaniu z Usług.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi określa Polityka Prywatności dostępna na pod adresem:

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Regulamin jest udostępniony bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu pod adresem: w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem. Informacje handlowe znajdujące się w zasobach Serwisu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl